1. Svet zavoda

Je najvišji upravni organ šole. Svet zavoda med drugim sprejema letni delovni načrt šole in zaključno poročilo o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja šole in opravlja mnoge druge, z zakonom določene naloge. Sestavlja ga 11 članov: 3 člani ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov delavcev zavoda. Predsednica Sveta zavoda je Tanja Golec Prevoršek, njena namestnica pa Jelka Kralj. V mandatnem obdobju 20. 1. 2021 – 19. 1. 2025 ga sestavljajo:

Predstavniki ustanovitelja:
Tanja Golec Prevoršek
Samo Kunej
Ladislav Jezernik

Predstavniki staršev
Barbara Mikuš Marzidovšek
Melita Travnik
Tanja Mlakar Lisac

Predstavniki zavoda
Ida Grobelnik
Suzana Jelenski Napotnik
Jelka Kralj
Vilma Ošlak
Matjaž Rebernik

2. Ravnatelj
Ravnateljica šole je Nataša Čerenak. Mandat ravnatelja šole je 5 let, po posebnem postopku pa ga imenuje Svet zavoda.

3. Svet staršev
Sestavljajo ga po en predstavnik vsakega oddelka matične šole Vojnik in podružnic, skupaj torej 40 staršev. V šolskem letu 2023/2024 je predsednica Sveta staršev ga. Katja Fendre, podpredsednica pa je ga. Špela Kovač. 
Svet staršev deluje glede na Poslovnik sveta staršev OŠ Vojnik.

mail-h

mail-h1

Zapisniki sveta staršev v šolskem letu 2023-2024:

zapisnik 1. redne seje   
zapisnika 2. redne seje
zapisnika 3. redne seje

zapisnik 4. redne seje