Izbirni predmeti so način prilagajanja OŠ individualnim razlikam in interesom učencev, saj se z njihovo izbiro poudarita individualnost in učenčev interes. Predmete lahko učenci izbirajo tudi v skladu s svojo poklicno odločitvijo.

Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa:

   1. družboslovno – humanistični,
   2. naravoslovno – tehnični.

  Te predmete delimo še na:

   • triletne predmete (učenec jih lahko izbere vsa tri leta),
   • triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere za tri leta ali manj),
   • enoletni predmeti vezani na razred (učenec jih lahko izbere samo eno leto, ime predmeta pa je vezano na razred),
   • enoletni predmeti (učenec jih lahko izbere samo eno leto).

Izbirni predmeti se ocenjujejo kot predmeti iz obveznega programa.

Učenci si morajo izbrati med ponujenimi predmeti vsaj dva predmeta (dve uri). Predlagamo, da je en predmet iz sklopa družboslovno – humanističnih in drugi iz sklopa naravoslovno – tehničnih predmetov. V primeru, da si učenec izbere tuj jezik Španščina, ki se izvaja dve uri na teden, mu ni potrebno izbirati drugega predmeta.

Učenec si mora izbrati tudi nadomestne predmete, saj ni nujno, da se bo njegov želeni predmet na koncu zares izvajal! (Da lahko formiramo skupino, se mora k predmetu prijaviti vsaj 15 učencev!)
Nadomestne predmete uporabimo – spremenimo tudi v primeru, ko učencu nikakor ne moremo sestaviti urnika, glede na njegov izbor, morebitni prevoz in splošno postavitev urnika.OPISI IZBIRNIH PREDMETOV

7. razred (ponujno šestošolcem) 
8. razred (ponujno sedmošolcem)
9. razred (ponujno osmošolcem) OPROSTITEV IZBORA IZBIRNIH PREDMETOV

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z verificiranim učnim programom*, so izbirnih predmetov oproščeni (lahko pa si jih seveda izberejo kot vsi ostali, ali pa si zberejo le en izbirni predmet).

Če boste uveljavljali ure glasbene šole morate v začetku šolskega leta razredniku podati pisno vlogo za oprostitev izbirnega predmeta.

 


PRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA ŠOLSKO LETO: 2023 – 2024

Za prijavo se prijavite v LoPolis in tam obiščite povezavo – Predmeti/Dejavnosti.

Kako izpolnite prijavo v LoPolisu prikazuje slikovno navodilo!

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

Osnovna šola Vojnik vsem učencem od 4. do 9. razreda ponuja izbor neobveznega izbirnega predmeta Nemščina. K predmetu se bodo učenci prijavili pri razrednikih oziroma učiteljici, ki jih nemščino že poučuje. Starši boste prejeli prijavnico!

Izbira neobveznega izbirnega predmeta se ne šteje v kvoto ur obveznega predmeta. (To je dodatni predmet – poenostavljeno povedano: nemščina + vsaj dve uri obveznega izbirnega predmeta ali kak drug neobvezni predmet + vsaj dve uri obveznega izbirnega predmeta.).


 

OPOMBE:

*Obveznih izbirnih predmetov so lahko oproščeni učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z verificiranim učnim programom. Takšne s v naši okolici Glasbena šola Celje, Glasbena šola Šentjur, Glasbena šola Slovenske Konjice… Zasebne glasbene šole žal ne pridejo v poštev. Zaenkrat še ni rešen status športnikov v klubih. Zato tudi delovanje v športnih klubih ni razlog za opustitev izbora obveznih izbirnih predmetov!

V primeru, da bi želeli izbor opraviti klasično, lahko izpolnite spodnji vprašalnik, zapis fotografirate ali preslikate in pošljete na LoPolis – Uranič Jure ali po e-pošti na:  gesla@os-vojnik.si