ŠOLSKI PARLAMENT

Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Predstavnike voli skupnost učencev. Šolski parlament se skliče vsaj dvakrat letno. Svoje ugotovitve, predloge, pripombe člani parlamenta posredujejo ravnatelju in svetu šole.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo tudi na Osnovni šoli Vojnik, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Šolski parlament pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Prioritetna naloga dela šolskega parlamenta na OŠ Vojnik je privzgajanje odgovornosti in vztrajnosti.

Osnovna šola Vojnik vsako šolsko leto v jesenskem času razpiše volitve v šolski parlament in nato v roku enega meseca izvede splošne demokratične volitve v šolski parlament, na katerih lahko sodelujejo vsi učenci in učenke od 6. do 9. razreda. Na tajnih volitvah se volijo predstavniki parlamenta (kandidirajo lahko učenci/učenke od 6. do 9. razreda, ki so bili potrjeni na ravni oddelčne skupnosti ali pa se prijavijo sami) in predsednik parlamenta. Ko so predstavniki izvoljeni, podpišejo izjavo, da se bodo srečanj parlamenta redno udeleževali. Ob morebitni odsotnosti, morajo poiskati zamenjavo. V kolikor se srečanj parlamenta ne udeležujejo oziroma neopravičeno manjkajo, se njihova funkcija razveljavi in njihovo mesto zasede tisti kandidat, ki je na volitvah dobil zadostno število glasov.

Volitve so tajne.

Za predsednika parlamenta lahko kandidirajo samo učenci, ki nimajo zabeleženih vzgojnih opominov. Če je kandidatov za predsednika parlamenta več kot pet (5), se na podlagi posebnega testa izbere ožji izbor kandidatov, ki lahko sodelujejo na volitvah. Na splošnih volitvah se preberejo programi kandidatov in volivci se nato odločajo na podlagi prebranega programa preko volilnih lističev.

Za predsednika parlamenta je izvoljen kandidat, ki zbere največ glasov.
Za podpredsednika (namestnika predsednika) parlamenta je izvoljen tisti kandidat, ki dobi drugo največje število glasov.

Naloge predsednika parlamenta so:

 • zastopanje šole na občinskem in regijskem parlamentu
 • sodelovanje v akcijah Zveze prijateljev mladine Celje
 • aktivno sodelovanje pri srečanjih šolskega parlamenta
 • vodenje šolske skupnosti
 • skrb za pozitivno podobo šole v bližnji in širši okolici
 • organizacija in vodenje prireditev
 • povezovanje učencev OŠ Vojnik
 • sodelovanje pri načrtovanih dejavnostih šole
 • varovanje pravic učencev
 • obravnavanje predlogov posameznih učencev ali oddelčnih skupnosti
 • sklicevanje srečanj parlamenta.

Dolžnosti predsednika parlamenta so:

 • da deluje v interesu vseh članov šolske skupnosti
 • da sodeluje z vodstvom šole
 • da vodi predsedstvo šolske skupnosti
 • da sklicuje srečanja šolskega parlamenta
 • da vodi srečanja parlamenta
 • da zastopa šolo na občinski, regionalni in državni ravni.

Mentorica skupnosti učencev in šolskega parlamenta je Simona Šarlah. V delo šolskega
parlamenta in šolske skupnosti se po potrebi vključujejo tudi drugi strokovni delavci šole.