DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETI


.
RETORIKA 

Pri urah obveznega izbirnega predmeta se bodo učenci seznanili s to pradavno veščino, predvsem pa z njeno široko paleto uporabnosti v današnjem času. Spoznavali bodo argumentacijo in se naučili razlikovati med dobrimi in slabimi argumenti. Usvojili bodo sestavne dele retorične tehnike in oblikovali prepričljive govore.  Pri delu bomo uporabljali video tehniko in tako spremljali napredek vsakega učenca.

Učenci dobijo v šolskem letu po dve oceni za samostojen govorni nastop in eno oceno za analizo govora.

Predmet je enoleten in se ponuja le devetošolcem. Predmet bo poučevala gospa Barbara Bliznac Ojsteršek


.

ŠPANŠČINA III.  (nadaljevanje)

Osvajanje tujih jezikov ne prinaša zgolj večjih možnosti pri izbiri študija ali zaposlitve, temveč hkrati pomaga graditi strpno in demokratično družbo. Otrokom odkriva nove svetove, kulture ter navade in običaje ljudi. Spoznavanje tujih jezikov spodbuja zanimanje za drugačnost in otroke vzgaja k strpnosti, solidarnosti, spoštovanju drugačnosti in k sodelovanju z drugimi.

Španščina je po številu govorcev tretji najbolj razširjen jezik na svetu (440 milijonov maternih govorcev), je eden izmed najpomembnejših jezikov Evropske unije in eden izmed šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov.

Cilji in nameni učenja španščine v OŠ so:

  • osvojitev osnov slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja v španščini;
  • osvojitev uporabne komunikacije v španščini ter spoznavanje španske ter južno ameriške družbe in kulture;
  • pomoč pri razvoju pozitivne samozavesti otrok in pri premagovanju strahu pred govorjenjem pred drugimi;
  • prepoznavanje in spodbujanje razvoja individualnih osebnostnih in jezikovnih sposobnosti otrok.

Izbirni predmet španščina je trileten in obsega 70 šolskih ur v enem šolskem letu. Izvaja se dvakrat tedensko (dve uri na teden), zato učencem ni potrebno izbirati drugega izbirnega predmeta.
Španščino III. si lahko izberejo le učenci, ki so že v 7. in 8. razredu obiskovali izbirni predmet španščina I. in II.

Predmet bo poučevala gospa Nina Smerke.


.

.

JAZ IN DRUGI  (filozofija za otroke)

Filozofija za otroke – jaz in drugi je predmet, ki ga lahko izberejo učenci 9. razreda, ne glede na to ali so prejšnje leto izbrali predmet filozofija za otroke – kritično mišljenje oz. etična raziskovanja ali ne. Predmet filozofija za otroke – jaz in drugi je povezan z učenčevimi lastnimi izkušnjami življenja v družbi. Pogovarjamo se o odnosih med ljudmi in o problemih, ki nastajajo zaradi naše različnosti in zaradi različnih potreb posameznikov v družbi. V ospredju je razmerje med posameznikom in družbo. Ker delo pri tem izbirnem predmetu temelji na razvijanju aktivnega poslušanja (torej sprejemanja drugega in drugačnega mnenja in argumentiranju svojega), temeljijo ure na pogovoru enakovrednih sogovorcev, učenci pa pridobivajo ocene glede na aktivno sodelovanje v pogovoru in argumentiranem izražanju svojega mnenja.

Predmet je enoleten in obsega eno uro tedensko.  Poučuje ga gospa Simona Šarlah.


.

 

LIKOVNO SNOVANJE  III.

Predmet je namenjen učencem, ki so likovno bolj ustvarjalni in želijo svoje umetniške talente na tem področju dodatno razvijati. Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE je enoletni predmet, ki je vezan na razred. Program predmeta v eni uri tedensko zajema naslednja področja in vsebine:

Risanje
Učenci se navajajo na samostojnejše komponiranje risbe po načelih kompozicije, ostrijo si čut za opazovanje predmetov v okolju in naravi ter si razvijajo likovni spomin in domišljijo.

Slikanje
Učenci si bogatijo zmožnost mešanja barv in občutek za barvno ravnovesje, spoznavajo različne slikarske tehnike in spoznajo računalnik kot slikarsko orodje.

Kiparstvo
Učenci se seznanijo z različnimi kiparskimi tehnikami. Oblikujejo kipe in reliefe iz različnih materialov.

Cilj vrednotenja ni samo ocena končnega izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela in prizadevanja. K predmetu likovno snovanje so vabljeni vsi učenci, ki radi rišejo, ustvarjajo z barvami, oblikujejo iz različnih materialov in nasploh želijo razvijati ustvarjalno mišljenje.

Predmet je enoleten in je vezan na razred. Poučuje ga gospa  Sanja Stropnik.


.

ŠOLSKO NOVINARSTVO 
(šolsko novinarstvo, tisk, šolski radio)

Glavni cilji predmetov so:

  •  kritično analiziranje, ocenjevanje in izdelovanje različnih medijskih oblik,
  •  spoznavanje medijskih institucij, kategorij in tehnologij, medijskega občinstva in jezikov,
  •  spoznavanje skupnih značilnosti medijev,
  •  nastanek in razvoj medijev,
  •  značilnosti posameznega medija,
  •  pomen novinarske etike,
  •  oglaševanje in propaganda,
  •  delo novinarjev v različnih medijih.

Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. V celotnem času učenci dopolnjujejo spletni časopis in ustvarjajo ostale medijske vsebine za potrebe šole.

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.


FILMSKA VZGOJA  (8. in 9. razred)

Film je eno najbolj razširjenih področij umetnosti med mladimi. V ospredju filmske vzgoje je obravnavanje filma kot umetnosti, množičnega medija in tehničnega proizvoda.

Učenci se boste seznanili z različnimi vrstami in žanri filma, si ogledali različne filme in jih interpretirali, se poučili o zgodovini filma (tudi slovenskega) ter izdelali svoj animirani film.

Pouk bo zaradi ogledov filmov potekal strnjeno po 3 šolske ure skupaj po pouku, z možnostjo obiska kinematografa.

Predmet je enoleten vezan na razred. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.


.

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

Izbirni predmet VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI je enoletni izbirni predmet. Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste, nekatere bolj, druge pa se pojavljajo v večjih časovnih intervalih. Za vse velike nesreče je značilno, da ogrožajo življenja, uničujejo premoženje, pridelke ipd., zato je izredno pomembna pripravljenost posameznikov nanje. Od tega, kako bomo ravnali med nesrečo in po njej, je namreč lahko odvisno tudi naše preživetje.

Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih in zunajšolskih dejavnostih. S predmetom pri učencih spodbujamo dejaven odnos do okolja, naravnih in drugih nesreč ter pripravljenost pomagati in opravljati prostovoljno delo.

Učenci bodo pri predmetu:

  • spoznali naravne in druge nesreče ter opredelili vrste, vzroke in posledice nesreč v ožjem in širšem okolju,
  • spoznali in ovrednotili temeljne reševalne službe in organizacije, ki so danes vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • pridobili izkušnje in razvijali spretnosti ter veščine za primerno ukrepanje pred nesrečami, med njimi in po njih, s poudarkom na nesrečah, ki lahko nastanejo v njihovem ožjem okolju,
  • razvijali vrednote solidarnosti in prostovoljnosti ter se zavedali pomena varnosti kot vrednote,
  • spoznali pomen evakuacije ob ogroženosti, izdelali evakuacijski načrt in ga tudi preizkusili.

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospod Robert Suholežnik.


IZBIRNI PREDMET – ŠAH 1 – ŠAHOVSKE OSNOVE (7., 8. in 9. razred)

Program je enoletni, izberejo ga lahko učenci od sedmega do devetega razreda, in sicer vsi učenci, ki jih veseli igranje šaha in odkrivanje njegovih skrivnosti. Lahko so začetniki ali pa že seznanjeni s pravili in načinom šahovske igre.

Minimalna znanja:

  • odigrajo partijo, jo zapišejo (notirajo) in uporabijo klasično šahovsko uro;
  • izračunajo in uporabijo menjalne vrednosti ter izračunajo materialno prednost;
  • matirajo golega kralja (a) z damo, (b) s trdnjavo.

Temeljna znanja:

  • poznajo zemljepis šahovnice in določijo barvo posameznih polj na njej;
  • uporabijo pravila načrtne igre;
  • poznajo osnovna pravila odprtih iger (načelo aktivnosti, hiter in skladen razvoj, nadzor nad središčem) in jih uporabijo v praksi;
  • rešijo preproste taktične naloge v eni, dveh ali treh potezah;
  • vodijo kmeta v damo in pri tem uporabijo pravilo kvadrata in opozicije; • kaznujejo začetniške napake v odprtih igrah;
  • poznajo glavne zvrsti šahovske igre: klasični, problemski, dopisni, slepi, računalniški, hitropotezni, pospešeni, polpospešeni šah ter šah prek svetovnega spleta.

Učenje poteka v razredu, v katerem so šahovske garniture, ure in v računalniški učilnici.

Letno število ur je 35 oz. 32 in poteka po eno uro na teden. Predmet poučuje gospa Petra Kojc.

 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA  (9. razred)

Podrobneje bomo spoznali geografske značilno domačega okolja, s poudarkom na terenskih metodah dela. 

Torej, čim večkrat bomo šli v naravo in z različnimi metodami raziskali naravne (kamnine, prst, rastlinstvo, vreme, vodovje…) in družbeno (poselitev, gospodarstvo, promet…) geografske značilnosti domačega okolja.

Do novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom in raziskovalnim pristopom, npr. šteli bomo promet, kartirali okolico šole, anketirali lokalno prebivalstvo, merili temperaturo zraka, spoznavali lokalne običaje…

Kako bo potekalo delo in ocenjevanje?

Predmet učencev ne bo dodatno obremenjeval, kajti delo bo potekalo na sproščen in zanimiv način.

Klasičnega preverjanja znanja za oceno ne bo, ocenjeni bodo izdelki (pisna poročila, plakati, predstavitve) učencev. 

Predmet je enoleten, obsega 32 ur in spada v področje geografije.   
Poučevala ga bo gospa Ana Lavre.


.
NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI PREDMETI TER ŠPORT


.

Računalniška omrežja (računalništvo)

  • učenci spoznajo osnove računalniških omrežij in interneta;
  • v projektni obliki dela izdelajo spletno stran (v jeziku HTML in  z uporabo orodij v oblačnih storitvah) in jo prenesejo na svetovni splet;
  • spoznavajo osnove programiranja.

Pouk se izvaja v računalniški učilnici.  Vsak od predmetov je enoleten. Obseg ur: 32 ur/leto
(Zaželeno je, da je učenec obiskoval enega od računalniških predmetov v 8. ali 7. razredu.)

Predmete poučuje gospod Jure Uranič.


KEMIJA V ŽIVLJENJU

Izbirni predmet Kemija v življenju lahko učenci izberejo v 9. razredu.
Učencem predmet omogoča, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine pridobljene pri pouku kemije. Učenci spoznajo metode varnega eksperimentalnega dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje:

  • postavljanje hipotez,
  • opazovanje in opisovanje pojavov,
  • zbiranje, beleženje in predstavitve opažanj in rezultatov,
  • prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Predmeta sta enoletna. Poučuje ju gospa Nika Lesjak.


 

ŠPORT ZA SPROSTITEV 

Vsebina predmeta:

Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti. Z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo.
Opravljati dalj časa naloge gibalnega značaja v naravi s poudarkom na vztrajnosti.
Seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del športno reaktivne ponudbe.
Čustveno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja.

Večji del ur bo namenjen skrbi za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje (splošna kondicijska pripravljenost, kakovostno preživljanje prostega časa, ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, sposobnost prenašanja naporov).

Predmete s športnih vsebin pokrivajo: Robert Suholežnik, Igor Fenko in Urh Poteko


 

PRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA ŠOLSKO LETO: 2023 – 2024

Za prijavo se prijavite v LoPolis in tam obiščite povezavo – Predmeti/Dejavnosti. Kako izpolnite prijavo v LoPolisu prikazuje slikovno navodilo!

 


Nazaj na stran Izbirni predmeti