9. razred
DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETI


.

IZBIRNI PREDMET – RETORIKA  (9. razred)

Pri urah obveznega izbirnega predmeta se bodo učenci seznanili s to pradavno veščino, predvsem pa z njeno široko paleto uporabnosti v današnjem času. Spoznavali bodo argumentacijo in se naučili razlikovati med dobrimi in slabimi argumenti. Usvojili bodo sestavne dele retorične tehnike in oblikovali prepričljive govore.  Pri delu bomo uporabljali video tehniko in tako spremljali napredek vsakega učenca.

Učenci dobijo v šolskem letu po dve oceni za samostojen govorni nastop in eno oceno za analizo govora.

Predmet je enoleten in se ponuja le devetošolcem. Predmet bo poučevala gospa Barbara Bliznac Ojsteršek


.

IZBIRNI PREDMET – ŠPANŠČINA III.  (nadaljevanje)  (9. razred)

Osvajanje tujih jezikov ne prinaša zgolj večjih možnosti pri izbiri študija ali zaposlitve, temveč hkrati pomaga graditi strpno in demokratično družbo. Otrokom odkriva nove svetove, kulture ter navade in običaje ljudi. Spoznavanje tujih jezikov spodbuja zanimanje za drugačnost in otroke vzgaja k strpnosti, solidarnosti, spoštovanju drugačnosti in k sodelovanju z drugimi.

Španščina je po številu govorcev tretji najbolj razširjen jezik na svetu (440 milijonov maternih govorcev), je eden izmed najpomembnejših jezikov Evropske unije in eden izmed šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov.

Cilji in nameni učenja španščine v OŠ so:

  • osvojitev osnov slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja v španščini;
  • osvojitev uporabne komunikacije v španščini ter spoznavanje španske ter južno ameriške družbe in kulture;
  • pomoč pri razvoju pozitivne samozavesti otrok in pri premagovanju strahu pred govorjenjem pred drugimi;
  • prepoznavanje in spodbujanje razvoja individualnih osebnostnih in jezikovnih sposobnosti otrok.

Izbirni predmet španščina je trileten in obsega 70 šolskih ur v enem šolskem letu. Izvaja se dvakrat tedensko (dve uri na teden), zato učencem ni potrebno izbirati drugega izbirnega predmeta.

Španščino III. si lahko izberejo le učenci, ki so že v 7. in 8. razredu obiskovali izbirni predmet španščina I. in II.
Zaradi sheme urnika se predmet Španščina III. izvaja v nultih urah!

Predmet bo poučevala gospa Nina Smerke.


.

.IZBIRNI PREDMET – JAZ IN DRUGI  (filozofija za otroke)  (9. razred)

Filozofija za otroke – jaz in drugi je predmet, ki ga lahko izberejo učenci 9. razreda, ne glede na to ali so prejšnje leto izbrali predmet filozofija za otroke – kritično mišljenje oz. etična raziskovanja ali ne. Predmet filozofija za otroke – jaz in drugi je povezan z učenčevimi lastnimi izkušnjami življenja v družbi. Pogovarjamo se o odnosih med ljudmi in o problemih, ki nastajajo zaradi naše različnosti in zaradi različnih potreb posameznikov v družbi. V ospredju je razmerje med posameznikom in družbo. Ker delo pri tem izbirnem predmetu temelji na razvijanju aktivnega poslušanja (torej sprejemanja drugega in drugačnega mnenja in argumentiranju svojega), temeljijo ure na pogovoru enakovrednih sogovorcev, učenci pa pridobivajo ocene glede na aktivno sodelovanje v pogovoru in argumentiranem izražanju svojega mnenja.

Predmet je enoleten in obsega eno uro tedensko.  Poučuje ga gospa Simona Šarlah.


.

IZBIRNI PREDMET – LIKOVNO SNOVANJE  III.   (9. razred)

Predmet je namenjen učencem, ki so likovno bolj ustvarjalni in želijo svoje umetniške talente na tem področju dodatno razvijati. Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE je enoletni predmet, ki je vezan na razred. Program predmeta v eni uri tedensko zajema naslednja področja in vsebine:

Risanje
Učenci se navajajo na samostojnejše komponiranje risbe po načelih kompozicije, ostrijo si čut za opazovanje predmetov v okolju in naravi ter si razvijajo likovni spomin in domišljijo.

Slikanje
Učenci si bogatijo zmožnost mešanja barv in občutek za barvno ravnovesje, spoznavajo različne slikarske tehnike in spoznajo računalnik kot slikarsko orodje.

Kiparstvo
Učenci se seznanijo z različnimi kiparskimi tehnikami. Oblikujejo kipe in reliefe iz različnih materialov.

Cilj vrednotenja ni samo ocena končnega izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela in prizadevanja. K predmetu likovno snovanje so vabljeni vsi učenci, ki radi rišejo, ustvarjajo z barvami, oblikujejo iz različnih materialov in nasploh želijo razvijati ustvarjalno mišljenje.

Predmet je enoleten in je vezan na razred. Poučuje ga gospa  Tamara Šterlek.


.

IZBIRNI PREDMET – ŠOLSKO NOVINARSTVO – VZGOJA ZA MEDIJE – Radio) (9. razred)
(šolsko novinarstvo, tisk, šolski radio)

Glavni cilji predmetov so:

  •  kritično analiziranje, ocenjevanje in izdelovanje različnih medijskih oblik,
  •  spoznavanje medijskih institucij, kategorij in tehnologij, medijskega občinstva in jezikov,
  •  spoznavanje skupnih značilnosti medijev,
  •  nastanek in razvoj medijev,
  •  značilnosti posameznega medija,
  •  pomen novinarske etike,
  •  oglaševanje in propaganda,
  •  delo novinarjev v različnih medijih.

Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. V celotnem času učenci dopolnjujejo spletni časopis in ustvarjajo ostale medijske vsebine za potrebe šole.

Ker je predmet je ponujen v 7., 8. in 9. razredu, bo v urnik postavljen na nulto uro!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.IZBIRNI PREDMET – FILMSKA VZGOJA II.
  (9. razred)

Film je eno najbolj razširjenih področij umetnosti med mladimi. V ospredju filmske vzgoje je obravnavanje filma kot umetnosti, množičnega medija in tehničnega proizvoda.

Učenci se boste seznanili z različnimi vrstami in žanri filma, si ogledali različne filme in jih interpretirali, se poučili o zgodovini filma (tudi slovenskega) ter izdelali svoj animirani film.

Pouk bo zaradi ogledov filmov potekal strnjeno po 3 šolske ure skupaj po pouku, z možnostjo obiska kinematografa.

Predmet je enoleten vezan na razred. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek..
IZBIRNI PREDMET – ŠAH 2 – ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE  (8. in 9. razred)

Program je enoletni, izberejo ga lahko učenci od sedmega do devetega razreda, in sicer vsi učenci, ki jih veseli igranje šaha in odkrivanje njegovih skrivnosti. Lahko so začetniki ali pa že seznanjeni s pravili in načinom šahovske igre.

Minimalna znanja:

  • razlikujejo osnovne kombinacijske prvine (udar, varovanje, odmik, delovanje na polja, uničenje, odvlek,  zavlek, zapolnitev in izpraznitev polja, ustavitev in izpustitev kmeta, odprtje, podaljšanje in
   presekanje linije) in jih prepoznajo na praktičnih primerih;
  • opišejo in uporabijo načelo aktivnosti;
  • izračunajo stopnjo prisile in velikost žrtve.

Temeljna znanja:

  • poznajo in razlikujejo pojme menjave, kombinacije, žrtve ter jih prepoznajo na praktičnih primerih;
  • poznajo in razlikujejo kombinacijske figurne sestave (vezave in baterije) ter jih prepoznajo na praktičnih primerih;
  • rešijo preproste kombinacije iz osnovnih in posebnih kombinacijskih prvin (rošada, vzetje kmeta pri prehodu, pat, večni šah, ponavljanje potez) ter sestavljenih (vezave, baterije);
  • uporabijo osnovna pravila igre v odprtih otvoritvah;
  • izračunajo tempe v odprtih otvoritvah;
  • znajo pravilne uvodne obrambne poteze proti vsaj eni gambitni otvoritvi belega in jih utemeljijo s pravili odprtih otvoritev (načelo aktivnosti, hiter in skladen razvoj, nadzor nad središčem, stremljenje
   k ohranjanju oz. prevzemu pobude);
  • znajo končnice kralja in kmeta proti kralju in v njih uporabijo metode: opozicija, boj za ključna polja, igra na pat, pravilo kvadrata.

Učenje poteka v razredu, v katerem so šahovske garniture, ure in v računalniški učilnici.

Predmet si učenec lahko izbere, če je v letošnjem letu v 7. ali 8. razredu obiskoval predmet Šahovske osnove.

Letno število ur je 35 oz. 32 in poteka po eno uro na teden. Predmet poučuje gospa Petra Kojc.IZBIRNI PREDMET – RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA
 (9. razred)

Podrobneje bomo spoznali geografske značilno domačega okolja, s poudarkom na terenskih metodah dela. 

Torej, čim večkrat bomo šli v naravo in z različnimi metodami raziskali naravne (kamnine, prst, rastlinstvo, vreme, vodovje…) in družbeno (poselitev, gospodarstvo, promet…) geografske značilnosti domačega okolja.

Do novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom in raziskovalnim pristopom, npr. šteli bomo promet, kartirali okolico šole, anketirali lokalno prebivalstvo, merili temperaturo zraka, spoznavali lokalne običaje…

Kako bo potekalo delo in ocenjevanje?

Predmet učencev ne bo dodatno obremenjeval, kajti delo bo potekalo na sproščen in zanimiv način.

Klasičnega preverjanja znanja za oceno ne bo, ocenjeni bodo izdelki (pisna poročila, plakati, predstavitve) učencev. 

Predmet je enoleten, obsega 32 ur in spada v področje geografije.   
Poučevala ga bo gospa Ana Lavre.

 


 

IZBIRNI PREDMET – LITERARNI KLUB  (9. razred)

Literarni klub je namenjen vsem, ki radi pokukate v svet knjige ter tudi za tiste, ki radi ustvarjate: stripe, zgodbe, pravljice, basni, bloge, poezije, … v vseh jezikih.

Pri literarnem klubu bomo brali knjige po vašem izboru in se o njih ustvarjalno pogovarjali. Srečali se bomo tudi z ustvarjalnim pisanjem ter sodobnimi avtorji.
V dogovoru z vami bomo lahko sodelovali tudi na javnih natečajih.

Cilji:

  • Pogovarjati se o prebranem besedilu.
  • Predstavljati in utemeljevati lastna stališča.
  • Primerjati umetnostna besedila.
  • Ustvarjati doživljajska in domišljijska besedila.
  • Odzivati se na prebrano besedilo.
  • Spoznati avtorja in z njim voditi literarni klub.
  • Obiskati knjižnico / knjigarno in si ogledati / soustvariti literarno delavnico.

Ocenjevanje: V šolskem letu se pridobi dve oceni.

Ker je predmet je ponujen v 7., 8. in 9. razredu, bo v urnik postavljen na nulto uro!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.

 


.NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI PREDMETI TER ŠPORT


.

IZBIRNI PREDMET – Računalniška omrežja (računalništvo) 
(9. razred)

Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo.

  • učenci spoznajo osnove računalniških omrežij in interneta;
  • v projektni obliki dela izdelajo spletno stran (v jeziku HTML in  z uporabo orodij v oblačnih storitvah) in jo prenesejo na svetovni splet;
  • spoznavajo osnove programiranja.

Pri predmetu se zahteva predhodno znanje dela z računalnikom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli. 

Učenec lahko predmet izbere, če je predhodno obiskoval predmet Urejanje besedil v 7. razredu in predmet Multimedija v 8. razredu.

Pouk se izvaja v računalniški učilnici.  Obseg ur: 32 ur/leto

Predmet poučuje gospod Jure Uranič.


 

IZBIRNI PREDMET – KEMIJA V ŽIVLJENJU (9. razred)

Izbirni predmet Kemija v življenju lahko učenci izberejo v 9. razredu.
Učencem predmet omogoča, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine pridobljene pri pouku kemije. Učenci spoznajo metode varnega eksperimentalnega dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje:

  • postavljanje hipotez,
  • opazovanje in opisovanje pojavov,
  • zbiranje, beleženje in predstavitve opažanj in rezultatov,
  • prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Predmeta sta enoletna. Poučuje ju gospa Nika Lesjak.IZBIRNI PREDMET – VEZENJE : OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA

(9. razred)

Vezenje spada med slovensko kulturno dediščino, ki jo želimo ponovno oživiti in ohraniti za
prihodnost. Vezenje je umetniško delo, s katerim se lahko okrasi soba, vezenina
se lahko uporabi na vseh oblačilih in modnih dodatkih, npr. obleki, ovratniku,
broški, zapestnici, torbici, nakupovalni vrečki, knjižnem ovitku ali kazalu.

Splošni cilj predmeta:

  • Učenci pri praktičnem delu razvijajo ročne spretnosti, pridobivajo delovne
   navade, krepijo pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost.
  • Učencem želim posredovati znanja s področja vezenja in vezenin in tako
   obuditi kulturno dediščino.
  • Učenci spoznajo vezenine in načine vezenja kot pomemben element
   kulturne dediščine.

Potrebščine: pribor za vezenje (igle, platno, preje, naprstnik, škarje).

Ker je predmet je ponujen v 7., 8. in 9. razredu, bo v urnik postavljen na nulto uro!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Tejka Jager.

 


 

IZBIRNI PREDMET – ŠPORT ZA SPROSTITEV  (9. razred)

Vsebina predmeta:

Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti. Z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo.
Opravljati dalj časa naloge gibalnega značaja v naravi s poudarkom na vztrajnosti.
Seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del športno reaktivne ponudbe.
Čustveno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja.

Večji del ur bo namenjen skrbi za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje (splošna kondicijska pripravljenost, kakovostno preživljanje prostega časa, ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, sposobnost prenašanja naporov).

Predmete s športnih vsebin pokrivajo: Robert Suholežnik, Igor Fenko in Urh PotekoPRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA ŠOLSKO LETO: 2024 – 2025

Za prijavo se prijavite v LoPolis in tam obiščite povezavo – Predmeti/Dejavnosti. Kako izpolnite prijavo v LoPolisu prikazuje slikovno navodilo!

Nazaj na stran Izbirni predmeti