I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

V OŠ Vojnik izvajamo osnovnošolsko izobraževanje in omogočamo optimalen razvoj vsakemu posamezniku. Naše učence vzgajamo in izobražujemo za dejavno vključevanje v demokratično družbo kar vključuje tudi odgovoren odnos do sebe in drugih ljudi.
Danes v našo šolo prihaja več kot 700 učencev iz zelo velikega okoliša. Organizacija dela je razdeljena na matično šolo s tremi podružnicami: POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev in POŠ Šmartno v Rožni dolini.

II. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v OŠ Vojnik je Nina Smerke, dostopna po telefonu na številki 03-7800-550 in po elektronski pošti na naslovu nina.smerke@guest.arnes.si .
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

III. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) OŠ Vojnik obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),
– Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K; ZOsn),
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; ZOFVI),
– Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13, 46/14 in 46-16- ZOFVI-K; ZŠolPre-1),
– Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
– Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06; ZEPDSV),

– in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od OŠ Vojnik, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b) OŠ Vojnikv določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova na namen lažje komunikacije, za objavo fotografij učenca v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje učenca v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

c) OŠ Vojnik osebne podatke učencev, staršev, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov učencev in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.

d) OŠ Vojnik na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema).

e) Spletni piškotki

Naše spletišče uporablja piškotke. To so majhni podatkovni drobci, ki jih spletni strežnik ob obisku ponudi vašemu brskalniku. Ta jih običajno shrani na vaš računalnik oziroma mobilno napravo, ob poznejših obiskih pa se shranjeni piškotek iz brskalnika ponovno pošlje strežniku. Piškotki se uporabljajo za shranjevanje nastavitev, vodenje seje posameznega uporabnika, razlikovanje med uporabniki in za njihovo sledenje na spletišču (lahko tudi med večimi spletišči). Nadzor nad nalaganjem piškotkov, pregled njihovih lastnostni in njihovo brisanje so možni v nastavitvah vašega spletnega brskalnika, ali z uporabo dodatnih vtičnikov v njem.
Piškotke razlikujemo glede na naslednje značilnosti:
1. začasni (in sejni) ali trajni piškotki,
2. Lastni piškotki ali piškotki tretjih oseb.
Sejni piškotek je piškotek, ki se samodejno izbriše, ko brskalnik zaprete, medtem ko trajni piškotek ostane shranjen v brskalniku, dokler ne mine določeno obdobje (kar je lahko nekaj minut, dni ali več let).
Lastne piškotke postavi spletišče, ki ste ga obiskali, piškotke tretjih oseb pa postavi zunanja partnerska spletna storitev, ki je v spletišče vključena zaradi želene funkcionalnosti.

Naše spletišče je iz skupine Arnes splet. Vsa spletišča Arnes splet in uporabljajo piškotke lastne analitične storitve Piwik, ki so tako trajni in začasni (sejni piškotki). Storitev se uporablja za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na spletišče, težave pri navigaciji). Omogočajo ocenjevanje obiskanosti spletišč. Vsi podatki se uporabljajo interno in zgolj v namen izboljševanja spletišča.
Vsi podatki, vezani za vaš obisk spletišča, so v anonimizirani obliki shranjeni na strežnikih javnega zavoda Arnes.
Seznam piškotkov na spletišču:

wp-settings-[UID] WordPress Traja 1 leto. Piškotek je potreben za pravilno delovanje spletnega ogrodja.
wp-settings-time-[UID] WordPress Traja 1 leto. Piškotek je potreben za pravilno delovanje spletnega ogrodja.
_pk_id.[UID] Piwik Traja 2 leti. Piškotek nam omogoča boljše razumevanje navad obiskovalcev z uporabo spletne analitike.
_pk_ses.[UID] Piwik Traja 2 leti. Piškotek nam omogoča boljše razumevanje navad obiskovalcev z uporabo spletne analitike.
piwik_ignore Piwik Traja 2 leti. Vodi uporabnikovo odločitev o zavrnitvi piškotkov
PIWIK_SESSID Piwik Sejni piškotek vodi uporabnikovo Piwik sejo.

IV. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik ali o-vojnik.ce@guest.arnes.si ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.os-vojnik.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik ali o-vojnik.ce@guest.arnes.si oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletni strani: www. os-vojnik.si . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
OŠ Vojnik bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.